REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Dokąd zmierzasz…”, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma TNP Fiscaaladvies właściciel Storytelling Conference i portalu www.storytelling-conference.nl z siedzibą w Rijswijk, przy Veraartlaan 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców KVK 54884543 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma TNP Fiscaaladvies.
§ 2. CZAS TRWANIA, SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU
 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 15 marca 2019 r. do dnia 2  kwietnia 2019 r.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest wyłącznie w Internecie, na stronie www.storytelling-conference.nl i na profilu Facebook www.facebook.com/storytellingconferencex: od dnia 15 marca 2019 r. od godz. 14:00 do dnia 2 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59 poprzez stronę internetową o adresie www.storytelling-conference.nl (zwaną dalej „Serwisem”).
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureata Konkursu, będzie ogłoszone w Serwisie w terminie do dnia 4 kwietnia 2019 r.
 4. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
 5. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagrody mogą być wyłącznie pojedyncze osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Holandii oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, (zwane dalej „Uczestnikami”), które odwiedzą Serwis i dokonają prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, opisanego § 4 ust. 1 Regulaminu.
 2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz podwykonawcy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez „członków rodziny“ rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W Konkursie nie mogą brać udziału również podwykonawcy Organizatora ani zaangażowani bezpośrednio w przygotowanie i prowadzenie Konkursu.
 4. Laureatami Konkursu – zwanymi dalej „Laureatami”, są Uczestnicy wskazani w § 6 ust. 2.
§ 4. ZASADY KONKURSU
 1. Zwycięzcą nagrody w Konkursie zostanie uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebookowym lub na stronie zamieści wpis, zawierający w nawiązaniu do tematu Konferencji, odpowiedź na pytanie: Dokąd zmierzasz?
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, która wybierze najciekawsze dokończenie.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej e-mailem w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci odebrania nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres info@storytelling-conference.nl w terminie 2 (dwóch) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem anulowania prawa do nagrody.
 6. Otrzymaną nagrodę należy odebrać w biurze firmy TNP Fiscaaladvies lub zostanie ona wysłana do Zwycięzcy Konkursu na koszt firmy TNP Fiscaaladvies na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 2 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata. Warunkiem odebrania biletów, będzie okazanie dokumentu tożsamości i kopii emaila z informacją o nagrodzie.
 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Storytelling Conference.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
§ 5. NAGRODA
 1. Dwuosobowy Bilet Wstępu na Konferencję Storytelling Conference pt. “Skąd pochodzisz? Dokąd zmierzasz?”, która odbędzie się 7. kwietnia 2019 roku, w DiamantTheater, Diamanthorst 183 2592 GD Den Haag
 2. Wartości nagrody to 130 EURO
§ 6. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 7. DANE OSOBOWE
 1. Administratorami danych osobowych (adresu e-mail) Uczestników jest TNP Fiscaaladvies z siedzibą w Rijswijk, przy ul. Veraartlaan 8 zwany dalej „Administatorem”.
 2. Dane osobowe Uczestników (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, miejscowość będącą miejscem zamieszkania) będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Konkursu).
 4. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.
 5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług hostingowych, usług na potrzeby kampanii mailingowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
 2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie pod adresem www.storytelling-conference.nl.